Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Onze gebruiksvoorwaarden

WAAROM MOET IK DE GEBRUIKSVOORWAARDEN LEZEN?

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen hoe je de website (hierna aangeduid als “website”) van Bodyreset Personal Training in de inhoud ervan mag gebruiken.

Door je bezoek aan de website, of door eender welk gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien je bij het lezen van de gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN?

Wij, Bodyreset Personal Training, zijn verantwoordelijk voor deze gebruiksvoorwaarden. Wij zijn een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Oogstplein 7, 3620 Lanaken en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0697534324. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst op het e-mailadres [email protected].

MOET IK NOG ANDERE VERKLARINGEN LEZEN?

Wij raden je aan ook ons privacybeleid en cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat hoe Bodyreset Personal Training omgaat met je persoonlijke gegevens en welke cookies op de onze website gebruikt worden.

WAT IS HET DOEL VAN DE WEBSITE?

Het doel van de website is om informatie te verstrekken over onze diensten en interactie met deze diensten mogelijk te maken.

AARD VAN DE INFORMATIE

We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

AANSPRAKELIJKHEID

Bodyreset Personal Training kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is Bodyreset Personal Training niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de website, de applicatie of de servers van Bodyreset worden aangevallen door derden.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bodyreset Personal Training geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door Bodyreset Personal Training van de inhoud ervan. Bodyreset Personal Training verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Bodyreset Personal Training verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

ACCOUNTS

Accounts andere dan geregistreerd voor klanten van Bodyreset Personal Training zijn niet toegestaan.

Je mag de website niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via jouw account voordoen.

Bodyreset Personal Training zal gerechtigd zijn om, zonder waarschuwing, uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of verbaal onaangepast of bedreigend gedrag tegenover Bodyreset Personal Training medewerkers of in het geval van enig misbruik van de website, inclusief misbruik voor reclamedoeleinden.

TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE KLANTENZONE

Bodyreset Personal Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van de klantenzone via de website door middel van het gebruik van jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Het is niet toegestaan om je gebruikersnaam en wachtwoord door te geven aan enige derde.

Indien je op een bepaald moment toegang zou hebben tot gegevens waarvan je vermoedt dat ze niet binnen jouw gebruikersrechten horen, vragen wij je om dit onmiddellijk te melden aan Bodyreset Personal Training via de contactpagina. Bodyreset Personal Training zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke problemen met de hoogst mogelijke dringendheid te behandelen.

Je gaat ermee akkoord om enkel van de klantenzone gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht of met de specifiek op jou van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien ga je ermee akkoord om op de klantenzone geen gebruik te maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de klantenzone of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze gebruikersvoorwaarden. Je mag jezelf geen toegang verschaffen tot inhoud op de klantenzone die niet voor jou bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining”, of door enige andere techniek. Verder ga je akkoord om de eventuele kwetsbaarheid van de klantenzone niet te testen of beproeven. Je gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die een disproportioneel grote load op de klantenzone, het netwerk of de systemen van Bodyreset Personal Training veroorzaken teneinde een “Denial of Service” of een gelijkaardige aanval uit te lokken. Je mag bovendien geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van de klantenzone in gevaar kan brengen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de websites of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van – doch niet beperkt tot – de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bodyreset Personal Training.

WIJZIGINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 20 juli 2018.

Nieuwe functionaliteiten van de websites, die via updates worden beschikbaar gemaakt, worden automatisch onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.